Ako zmeniť poisťovňu?

Pre ukončenie súčasnej poistnej zmluvy je potrebné dodržať výpovednú lehotu. Písomnú výpoveď je nutné doručiť do poisťovne, kde je poistná zmluva uzatvorená, a to v lehote minimálne 6 týždňov pred jej výročím. Teda presne ku tomu dňu v roku, kedy poistenie začalo podľa zmluvy platiť. Rovnaká lehota platí aj pri poistení na kalendárny rok. Tu je posledný termín na doručenie výpovede 18. november, čo je presne šesť týždňov pred 1.januárom.

Kedy zmluva zaniká?

  • predovšetkým vtedy, ak je výpoveď poistnej zmluvy doručená poisťovni v stanovenej lehote pred výročím jej platnosti
  • ak je vozidlo prepísané na iného majiteľa
  • ak zanikol predmet poistenia; v takom prípade je dátum zániku zmluvy v deň vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel, napr. v prípade totálnej škody pri havárii, krádeži vozidla apod.
  • ak prvá alebo následná splátka poistného nie je zaplatená do jedného mesiaca po dátume splatnosti.

Ale POZOR: Ak zanikla poistná zmluva pre neuhradenie splátky poistného, je majiteľ vozidla povinný uzavrieť poistenie na zvyšok poistného obdobia v tej istej poisťovni, v ktorej poistenie pre neplatenie zaniklo.

Dobrá rada:

Nenechávajte si podanie výpovede na poslednú chvíľu. Ak výpoveď pošlete poštou presne v 42. deň pred výročím zmluvy, pošta Vašu výpoveď doručí do pisťovne už po termíne. To znamená, že poisťovňa výpoveď už nebude akceptovať.

V takom prípade radšej odneste výpoveď do poisťovne osobne. No rozhodne je jednoduchšie podať výpoveď poštou v dostatočnom časovom predstihu. Ak chcete Vašu súčasnú poistnú zmluvu vypovedať, kliknite na: výpoveď poistnej zmluvy.

Ak chcete skontrolovať dátum začiatku poistného obdobia Vašej zmluvy, kliknite na: skontrolovať začiatok poistného obdobia. Do poľa „Poistenie ku dňu“, zadajte dnešný dátum.