Povinné zmluvné poistenie

Vypočítaním ceny poistného si môžete porovnať ceny PZP našich partnerských poisťovní.

Vypočítať cenu

Ako postupovať pri uzátváraní PZP online?


1. KROK

Vyplnenie údajov o vozidle a držitelovi

Zadanie SPŽ a základných údajov


2. KROK

Výber poistenia

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie


3. KROK

Doplnenie údajov do zmluvy

Doplníte konkrétne údaje v zmluve


4. KROK

Generovanie návrhu poistenia

Odošlite návrh poistenia


5. KROK

Zaslanie zmluvy na e-mail

Zmluvu si uložte, zelenú kartu vytlačte


6. KROK

Úhrada poistného

Poistné môžete uhradiť kartou alebo prevodom

Čo je povinné zmluvné poistenie?

PZP je poistenie povinné zo zákona. Poškodenému uhradí škodu namiesto vodiča, ktorý ju spôsobil – do výšky 5,24 mil. eur pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení alebo do výšky 1,05 mil. eur pri škodách vzniknutých poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku. (Zdroj: Zákon č 381/2001 Z.z. o PZP)

Zákon hovorí, že povinné zmluvné poistenie (PZP) musíte uzavrieť:

 • ak ste v dokladoch tuzemského motorového vozidla zapísaný ako jeho držiteľ,
 • ak ste nájomcom tuzemského vozidla s právom kúpy prenajatej veci (nájomca),
 • ak ste vlastníkom resp. prevádzkovateľom tuzemského vozidla,
 • ak ste vodičom cudzozemského vozidla.

Porovnanie ceny PZP

Aj keď je zákonné poistenie pre každého držiteľa, majiteľa, resp. nájomcu vozidla povinné, výška poistného sa výrazne líši. Výpočet ceny PZP totiž ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napríklad vek poistníka, jeho bydlisko, hmotnosť vozidla, jeho výkon alebo aj kubatúra motoru, či počet spôsobených poistných udalostí v minulosti.

Ako uzatvoriť PZP

Jedinečnosť poistenia spočíva aj v tom, že pre jeho uzatvorenie nemusíte nikam chodiť. Ponúkame vám možnosť uzatvoriť cenovo výhodné PZP rýchlo a jednoducho cez internet.

Prečo ONLINE poistenie?

 • Šetrí čas. Pri poistení auta cez internet nemusíte nikam chodiť ani cestovať. Stačí, ak máte pripojenie na internet a vašu novú poistnú zmluvu môžete uzavrieť kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Šetrí peniaze. Online porovnávač Vám ušetrí náklady spojené s osobnými návštevami kamenných pobočiek jednotlivých poisťovní.
 • Pohodlne a bez obmedzenia. Už si viac nemusíte pýtať voľno v práci, aby ste mohli uzavrieť poistnú zmluvu alebo nahlásiť škodovú udalosť. Klienti online poistenia nie sú obmedzovaní žiadnymi otváracími hodinami, ani štátnymi sviatkami. Všetko môžete vybaviť pohodlne z domova, kedy sa vám to hodí.
 • Prehľadnosť. Nemusíte sa báť žiadnych nevyžiadaných extra služieb ani dodatkov a poznámok v zmluve napísaných takmer neviditeľným písmom. Pri online poistení si všetky služby vyberiete vy. Máte potrebný pokoj a čas prečítať si celú zmluvu a všetky jej dodatky, nikto vás súriť nebude.
 • Odborné poradenstvo. Potrebujete pomôcť alebo poradiť? Sme vám stále k dispozícii, či už prostredníctvom telefónu alebo emailu.
 • Bezpečnosť. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Používame bezpečnostné prvky, aby minimalizoval možnosť zneužitia osobných údajov.

Kedy sa má uzatvoriť PZP?

K prepisu vozidla na nového držiteľa na dopravnom inšpektoráte je povinné predložiť aj potvrdenie o uzatvorení PZP, preto tak urobte čo najskôr, aby ste mali čas na prípravu, úhradu poistného a podobne, bezodkladne, ak vám bolo z nejakého dôvodu ukončené Vaše aktuálne PZP. POZOR - V prípade nepoistenia vám hrozí pokuta až do výšky 3320 EUR, zároveň musíte uhradiť prípadné škody spôsobené vozidlom.

Z akých dôvodov je možné ukončiť PZP?

Príčinou pre zánik PZP je podľa § 9:

 • zánik motorového vozidla,
 • zmena držiteľa alebo nájomcu tohto vozidla,
 • vyradenie vozidla z evidencie vozidiel alebo z premávky na pozemných komunikáciách (t.j. dočasné alebo trvalé vyradenie z prevádzky),
 • ohlásenie krádeže vozidla,
 • vrátenie PZP dokladu vozidiel, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel.

Aké má práva a povinnosti poistený?

Práva a povinnosti poisteného sú vymedzené v § 10 Zákona o PZP. Pri vzniku poistnej udalosti je povinnosťou poisteného ju písomne ohlásiť poisťovni a to:

 • do 15 dní od tejto udalosti v prípade, že sa stala na území SR,
 • do 30 dní od udalosti v prípade, že sa stala mimo územia SR.

Táto lehota môže byť predĺžená, musí byť však dopredu definovaná vo všeobecných podmienkach.

Poisťovňu musíte tiež písomne informovať o:

 • náhrade škody a jej výške, ak bol proti vám tento nárok uplatnený,
 • priebehu a výsledku trestného stíhania alebo konania o priestupku, ak bolo voči vám kvôli škodovej udalosti začaté,
 • riadnom uplatnení práva na náhradu škody.

Pri škodovej udalosti musíte na žiadosť poškodeného poskytnúť presné informácie ako:

 • vaše meno a priezvisko, trvalú adresu resp. obchodné meno a sídlo,
 • názov a sídlo poisťovne, v ktorej ste uzavreli PZP,
 • číslo poistnej zmluvy.

Poisťovňa je na vašu písomnú žiadosť povinná vydať doklad o škodovom priebehu za celé obdobie poistenia, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Ako preukázať, že mám dojednané poistene?

Po uzavretí zmluvy povinného zmluvného poistenia vám poisťovňa automaticky vydá doklad o poistení vozidla, tzv. Zelenú kartu. Každý vodič musí mať počas jazdy pri sebe platnú Zelenú kartu a na výzvu príslušníka Policajného zboru je povinný ju predložiť. Nesplnenie tejto povinnosti je pokutované.

Poistné plnenie

Mali by ste vedieť, ako prebieha poistné plnenie pre prípad, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody. Slovenská legislatíva rozlišuje dva pojmy – škodová udalosť a dopravná nehoda.