Ochrana osobných údajov

Správca údajov:
Sentia s.r.o., IČO36 708 445,sídlo Jarabinková 2/C, 821 09 Bratislava (ďalej len “my”)
Web: www.poisti.to, e-mail: info@poisti.to, tel: 02 222 111 22


Kto sme a prečo spracovávame Vaše údaje?

Poskytujeme odborné služby v oblasti sprostredkovania poistenia, stavebného sporenia, stavebného úveru, hypotekárneho úveru, spotrebného úveru a leasingu, ako aj poradenstvo a asistenciu pri likvidácii poistnej udalosti. Vykonávame činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenie a zaistenie, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi a osvedčenými štandardmi.

Pre lepšie pochopenie toho, ako s osobnými údajmi pracujeme, sme ich spracovanie rozdelili na dva základné možnosti

a) Spracovanie osobných údajov bez nutnosti zvláštneho súhlasu

Do tejto časti patrí spracovanie, ktoré súvisí s ponukou a poskytovaním našich služieb (uzavretím a plnením zmluvy). To zahrňuje predovšetkým ponuku možnosti uzavrieť, zmeniť alebo ukončiť finančnú službu, vykonávanie prípravných a analytických prác, poskytovanie doporučení alebo pomoc pri správe finančnej služby a uplatňovaní práv s ňou súvisiacich, vrátane šetrenia škodových udalostí. Na základe toho spracovávame vaše osobné údaje a v prípade, že je to nutné i údaje ďalších účastníkov zmluvného vzťahu alebo inak dotknutých osôb (napr. poistených alebo poškodených osôb). Pri vyšetrovaní škodových udalostí môžeme spracovávať aj údaje osobitnej kategórie a údaje týkajúce sa trestných konaní a rozhodnutí v trestných veciach (v tomto prípade je základom pre spracovanie určenie a obhajoba nárokov súvisiacich s poistením. Bez spracovania týchto údajov vám nemôžeme naše služby ponúknuť ani poskytnúť. Preto sa v tomto prípade nevyžaduje ku spracovaniu údajov váš zvláštny súhlas. Pokiaľ by ste nám potrebné údaje neoznámili, nemôžeme s vami zmluvu vôbec uzavrieť

Ďalším dôvodom pre spracovanie osobných údajov je ochrana vašich či našich práv a záujmov alebo záujmov ďalších osôb. Pod tento základ spadajú nasledujúceoperácie:

 • zlepšovanie súčasných a vývoj nových produktov na základe vyhodnotenia údajov o použití našich služieb;
 • priamy marketing zahrňujúci ponuku našich produktov alebo služieb či služieb a produktov priamo súvisiacich;
 • prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti;
 • určenie, obhajoba a vymáhanie práv súvisiacich s našou činnosťou alebo poskytnutými finančnými službami;
 • vyhodnocovanie a zlepšovanie našej obchodnej činnosti (hodnotenie kvality služieb, reklamácií, využitia kapacít, distribučných kanálov, zloženia zákazníckeho portfólia, účinnosti propagácie atď.);
 • interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť, a to i na úrovni skupiny podnikov, do ktorej patríme (audit, controlling, prevádzka IT, účtovníctvo, dane, administratíva atď.).

Z dôvodu ochrany záujmov môžeme nahrávať i naše vzájomné telefónne hovory, aby sme vždy presne vedeli,očom sme spolu hovorili. Hovory môžeme tiež nahrávať, spracovávať a následne vyhodnocovať tak, aby sme nabudúce čo najlepšie vyhoveli vašim požiadavkám, prianiam a potrebám. O nahrávaní hovoru budete vždy informovaní pred jeho uskutočnením. Môžeme sa s Vami tiež spojiť a overiť, či ste boli s našimi službami spokojní.

Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch je možné podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané spracovanie spĺňa požiadavky predpisov. Viac o svojich právach nájdete ďalej v tomto dokumente.

Právne predpisy nám taktiež v niektorých prípadoch ukladajú povinnosť vaše osobné údaje spracovávať. Idenajmä o spracovanie za účelom:

 • Plnenia povinnosti odbornej starostlivosti pri sprostredkovaní finančných služieb a ďalších obdobných
 • Identifikácie zákazníkov podľa predpisov o boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
 • Uchovania a archivácie údajov podľa zákonných požiadaviek (účtovné a daňové predpisy, archívnictvo atď.)
 • Plnenia všeobecných právnych povinností (napr. pri spracovaní informácií v daňovej, účtovnej alebo inej administratívnej oblasti)

b) Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu

Pokiaľ nemáme ku spracovaniu iný právny základ (viď. vyššie), vykonávame ho s vaším súhlasom. Poskytnutie takéhoto súhlasu je dobrovoľné, aj keď v niektorých prípadoch môže byť predpokladom zjednania a poskytovania služby. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať, na predchádzajúce spracovania, ale nemá odvolanie súhlasu vplyv.

S vaším súhlasom môžeme spracovávať údaje pre tieto účely:

Nepriamy marketing– Ponuka služieb a produktov, novinky o činnosti a akciáchalebo iné obchodné oznámenia spolupracujúcich obchodných partnerov. Aktuálny zoznam obchodných partnerov je dostupný na webe www.sentia.sk. Ak partneri spracovávajú osobné údaje a spoliehajú na daný súhlas, budú uvedení v konkrétnom súhlase

- o Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú s tým, že je možné ho kedykoľvek odvolať (spôsob odvolania je popísaný nižšie).

- o Oslovovanie prebieha elektronickou alebo aj inou formou špecifikovanou v súhlase.

- o K oslovovaniu sa využívajú osobné údaje v rozsahu špecifikovanom v súhlase. K marketingu sa nevyužívajú osobné údaje zvláštnej kategórie, ak nie je priamo v súhlase uvedené inak.

Spracovanie údajov zvláštnej kategórie v poistení – v prípade niektorých produktov (najmä poisteniaosôb) je k modelácii a posúdeniu poistného alebo úverového rizika, odporučeniu vhodného produktu, vytvoreniu ponuky a následnému uzavretiu zmluvy nevyhnutné spracovať údaje o zdravotnom stave záujemcu (resp. poistených osôb). Údaje o zdravotnom stave sú dôležitým faktorom pre spravodlivé nastavenie podmienok poistenia (najmä rozsahu krytia a výšky poistného). Spracovanie týchto údajov vykonáva spravidla priamo poskytovateľ finančnej služby a my iba sprostredkovávame odovzdanie nevyhnutných údajov pomocou dokumentácie poskytovateľa.

Aké údaje a akým spôsobom spracovávame?

Spracovávame najmä údaje, ktoré potrebujeme k ponuke a poskytovaniu našich služieb, plneniu záväzkov zo zmluvy alebo právnych povinností. Bude sa teda zjednodušene povedané jednať o všetky údaje, ktoré sú uvedené v zázname z jednania, zmluvách, hláseniach škodových udalostí alebo iných podobných formulároch alebo ktoré sme si oznámili za týmto účelom ústne či inou dohodnutou formou. Tam, kde je to z hľadiska vlastností produktu a služieb nevyhnutné, sa môže spracovanie týkať i ďalších osôb (poistené osoby, zamestnávateľ, obchodní zástupcovia, príbuzní, poškodené osoby, účastníci udalosti a pod.).

Pre splnenie právnych požiadaviek i spravodlivé a správne nastavenie zjednaných produktov alebo služieb je nevyhnutné vaše údaje vyhodnocovať (vrátane automatizovaných postupov). Príkladom hodnotenia vašich údajov je posúdenie rizikovosti za účelom zjednania životného poistenia na základe informácií o vašom zdravotnom stave. Zjednodušene povedané, čím lepší zdravotný stav, tým lepšie môžu byť podmienky poistenia. Naopak nepriaznivé hodnotenie môže viesť k obmedzeniu služby, prípadne i k odmietnutiu jej poskytnutia. Toto spracovanie vykonávajú priamo poskytovatelia finančných služieb na základe údajov, ktoré vyplníte do zmluvnej dokumentácie.

Niekedy budeme vaše údaje spájať s ďalšími informáciami alebo vytvárať údaje nové, ktoré z daných informácií vyplývajú alebo s nimi súvisia. To je dôležité hlavne pre určenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy vrátane šetrenia škodových udalostí, ochrany našich či vašich záujmov a práv alebo dodržovania našich zákonných povinností (napr. povinnosť odbornej starostlivosti, prevencia a odhaľovanie podvodov, zlepšovanie a vývoj produktov, služieb a obchodné činnosti).

Ak ste súhlasili, prípadne neodmietli možnosť dostávať od nás alebo našich obchodných partnerov reklamné ponuky, potom môžeme tiež spájať a hodnotiť vaše osobné údaje a informácie o vašich produktoch alebo službách, ich využití a parametroch tak, aby sme vám ponúkli skutočne len to, čo pre vás bude zaujímavé.

Najčastejšie budeme spracovávať vaše identifikačné (vrátane rodných čísel), popisné (vek, pohlavie, rodinný stav a pod.) a kontaktné údaje (predovšetkým pre vytvorenie a plnenie zmluvy), údaje týkajúce sa služieb alebo produktov, ktoré ste zakúpili, údaje finančné (napr. pre uskutočnenie platieb) a ďalšie údaje, ktoré nám oznámite alebo ktoré zistíme v priebehu poskytovania služieb vrátane údajov, ktoré v súvislosti s našimi záväzkami vytvoríme spracovaním údajov takto získaných.

Pre účely vytvorenia ponuky finančných služieb, zhodnotenia ich vhodnosti v súlade s povinnosťou odbornej starostlivosti a pre plnenie záväzkov (šetrenie škodových udalostí) budeme spracovávať i ďalšie sociodemografické údaje, vrátane finančnej situácie a zdravotného stavu.

Odkiaľ údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

1. Priamo od Vás pri sprostredkovaní služieb, vytváraní ponúk alebo pri uzavretí a plnení zmluvy (vrátane šetrenia škodových udalostí);
2. Z vlastnej činnosti (najmä informácie a návrhy úprav týkajúce sa služieb alebo produktov, ktoré ste zakúpili alebo zjednali);
3. Z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolventný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.),
4. V prípade šetrenia škodových udalostí od poskytovateľa poistenia, od poškodených osôb, od zdravotníckych zariadení, od správnych orgánov (polícia, súdy, obecné úrady a pod.), svedkov a ďalších účastníkov udalosti,
5. Od iných osôb, ak je to nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, pokiaľ tak stanovia právne predpisy alebo pokiaľ k tomu dáte súhlas.

Komu môžeme údaje odovzdať?

Spracovatelia a (spoloční) správcovia

Osobné údaje môžu vedľa nás, našich zamestnancov a osôb pre nás činných spracovávať tiež naši zmluvní spracovatelia alebo spoloční správcovia, ktorí sa podieľajú na zaistení našich služieb. Jedná sa predovšetkým o:

- poskytovateľov IT technológií slúžiacich ku spracovaniu osobných dát (aplikácia pre správu e-mailových správ, CRM systémy a pod.),
- dodávateľov služieb nevyhnutných pre prevádzku spoločnosti (administratíva, správa účtov a platieb, vymáhanie dlhov, komunikácia a pod.),
- poskytovateľov špecializovaných služieb (právne, konzultačné, finančné, HR a pod.),
- obchodných zástupcov alebo sprostredkovateľov,
- ďalšie osoby, pokiaľ k tomu dáte súhlas alebo majú iný právny titul k získaniu vašich údajov.

Obchodní partneri

V prípade obchodných oznámení môžu byť príjemcom osobných údajov i naši obchodní partneri, ktorí vám na ich základe zasielajú svoje reklamné ponuky. V rámci oprávneného spracovania môžeme osobné údaje odovzdávať i ďalším osobám (napr. výmena informácií za účelom prevencie podvodov a pod.). Pokiaľ k tomu majú zákonom daný dôvod, môžu získať prístup k osobným údajom i ďalšie tretie strany (napr. polícia a iné orgány verejnej moci). V prípade, keď by sa u nás niečo menilo a prevádzali sme našu obchodnú alebo inú činnosť ako celok alebo i jej časť na inú osobu, potom by súčasťou takého prevodu boli i osobné údaje, ktoré sa tejto činnosti týkajú. Rovnako by to bolo i v prípade, že by sme boli v súlade s právnymi predpismi nútení takéto zmeny urobiť

Mlčanlivosť

Všetky osoby, ktoré s nami spolupracujú a ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvných povinností, sú viazané mlčanlivosťou a dodržujú dostatočné štandardy zabezpečenia vašich údajov.

Kedy môžeme odovzdať údaje do zahraničia?

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané ku spracovaniu v rámci EU a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napr. poskytovateľom IT technológií a ďalším spracovateľom alebo správcom. V súlade s právnymi predpismi, alebo pokiaľ s tým súhlasíte, môžeme osobné údaje odovzdávať i do krajín mimo EU/EHP, to ale len v prípade zaistenia odpovedajúceho zabezpečenia a doloženie záruk, že s nimi bude zaobchádzane v súlade s právnymi predpismi. To sa bude týkať najmä prípadov, kedy vo vzťahu figuruje nejaký zahraničný prvok (poistenie rizika v zahraničí, škodová udalosť, ktorá nastala v zahraničí a pod.). V takej situácii je k plneniu našich zmluvných záväzkov a ochrane našich a vašich práv nutné získať alebo odovzdať údaje do zahraničia. V ostatných prípadoch bude odovzdanie nevyhnutné pre plnenie našich vzájomných záväzkov alebo určení, výkon a obhajobu práv.

Ako dlho máme údaje u seba?

Doba uchovania a archivácie osobných údajov je závislá na niekoľkých faktoroch, ktoré sa uplatnia podľa konkrétnej situácie, v ktorej sú osobné údaje spracovávané. Najčastejšie sa osobné údaje spracovávajú po dobu trvania a plnenia zmluvných alebo i mimozmluvných záväzkov (pre zjednodušenie ďalej len zmluva). Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracovávajú z dôvodu ochrany našich alebo vašich práv a záujmov (príp. záujmov tretích osôb), a to po dobu nevyhnutnú k ich zaisteniu alebo výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Doby sa môžu líšiť podľa druhu záväzku alebo práva, ktorého sa údaje týkajú. V prípade niektorých dokumentov sme povinní údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté, uchovávať po dobu stanovenú podľa právnych predpisov (najmä v oblasti účtovníctva, daní, pracovnoprávnej alebo v oblasti archívnictva podľa zvláštneho zákona).

Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia finančných služieb), ktorá nám stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa našej činnosti po zákonom stanovenú dobu tak, aby sme boli schopní preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Napríklad ide o zmluvy, záznamy z jednaní, komunikácie so zákazníkmi a pod. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou úpravou, ktorú je možné dohľadať v zbierke zákonov. V prípade udelenia súhlasu ku spracovaniu k určitým účelom je doba spracovania daná trvaním súhlasu, ak nie je priamo pri súhlase uvedené inak. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a tým spracovanie ukončiť.

Aké sú vaše práva?

Vo vzťahu ku spracovaniu vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

 • Právo na informácie - Máte právo ostať informácie pred spracovaním i v priebehu spracovania na vašu žiadosť. Na žiadosť Vám oznámime, či vaše osobné údaje spracovávame, a ďalej, pokiaľ o to požiadate, informácie o účeloch, kategóriách údajov, príjemcoch (kategóriách), dobe uchovania (kritériách), vašich právach vrátane možnosti sa obrátiť na dozorný úrad, zdrojoch údajov (pokiaľ nepochádzajú od vás), automatizovanom individuálnom rozhodovaní a odovzdávaní do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (vhodných zárukách).
 • Právo na prístup - Okrem informácií o spracovaní máte právo na kópiu údajov, ktoré sú o vás spracovávané.
 • Právo na opravu - Správca by mal spracovávať presné údaje, pri zistení nesprávnosti údajov máte právo na opravu.
 • Právo na výmaz („byť zabudnutý“) - Máte právo na vymazanie svojich údajov, ale iba vtedy pokiaľ netrvá iný, právom uznaný dôvod pre spracovanie, ktorý správca môže použiť (vrátane ochrany svojich oprávnených záujmov a práv).
 • Portabilita - Máte právo dostať spracovávané údaje, ktoré sa spracovávajú na základe súhlasu alebo na základe uzavretia alebo plnenia zmluvy a ktoré ste sami poskytli alebo ktoré priamo vyplývajú z vašej činnosti, v strojovo čitateľnom formáte. Platí len pre automatizovane spracovávané údaje.
 • Právo vzniesť námietku - Platí pre prípady spracovania z dôvodu verejného záujmu, ktorý správca zastáva, alebo jeho vlastného oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu. Máte právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku a správca má povinnosť takéto spracovanie posúdiť z hľadiska splnenia všetkých pravidiel podľa predpisov. V prípade priameho marketingu takéto spracovanie po vznesení námietky vždy zastaví.
 • Právo na odvolanie súhlasu - V prípade spracovania založeného na vašom súhlase môžete súhlas kedykoľvek odvolať, a to emailom, telefonicky, písomne alebo cez webový formulár.
 • Právo na obmedzenie - Máte právo na obmedzené spracovanie svojich údajov, ak:
  - popierate presnosť údajov, a to do doby, než správca presnosť overí
  - údaje nie sú potrebné pre účely spracovania, avšak požadujete ich spracovanie pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
  - ste vzniesli námietku proti spracovaniu, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
  - spracovanie údajov bolo protiprávne a požadujete namiesto výmazu údajov iba obmedzenie ich spracovania
 • Automatizované individuálne rozhodovanie - V prípade, kedy dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, ktoré pre vás má podstatné dôsledky (napr. by viedlo k neuzavretiu zmluvy, k zamietnutiu výplaty plnenia, zmene podmienok dohodnutej služby a pod.) máte právo nechať takéto rozhodnutie preskúmať, vyjadriť sa k nemu a prípadne ho napadnúť.
 • Právo obrátiť sa na dohľad, súd - Môžete sa obrátiť na úrad pre dohľad (Úrad na ochranu osobných údajov) alebo na súd.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokiaľ to nastane, informujeme vás o takomto predĺžení do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Kontakty sú uvedené v záhlaví dokumentu.

Čo ak sa niečo zmení?

Túto informáciu budeme pravidelne aktualizovať a bude vždy dostupná na našom webe. Pokiaľ by došlo k zásadnej zmene spracovania osobných údajov, budeme vás o tom priamo informovať.

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov je platná a účinná od 25. 5. 2018.