Čo robiť po nehode?

Online hlásenie poistných udalostí

V prípade, že potrebujete nahlásiť poistnú udalosť môžete využiť náš rozcestník, ktorý vás presmeruje na stránky konkrétnej poisťovne.


Políciu je nutné privolať:

 • keď je pri nehode niekto zranený
 • keď Váš odhad škody prevyšuje sumu 3990 €
 • keď je spôsobená škoda tretej osobe (napr. došlo k poškodeniu plota, budovy, verejného osvetlenia)
 • keď vinník neuzná svoju vinu

Spôsobili ste nehodu Vy?

Ak svoju vinu priznáte, nemusíte volať políciu. Avšak za podmienky, že nedošlo k žiadnemu zraneniu, odhad škody neprevyšuje 3990 € alebo že nevznikla škoda tretej osobe. Potom stačí, ak si s poškodeným vymeníte:

 • meno a adresu vodiča aj majiteľa vozidla, tiež aj telefónny kontakt
 • číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia
 • údaje o vozidle – značka, typ a evidenčné číslo

Pokiaľ došlo k nehode na území Slovenska, musíte pobočke Vašej poisťovne do 15 dní odovzdať o tejto nehode Hlásenie poistnej udalosti škodcu (toto tlačivo vyplníte sami). Pokiaľ k nehode došlo v zahraničí, je termín odovzania tohto hlásenia do 30 dní odo dňa nehody.

Bola spôsobená škoda Vám?

Tu sú dve možnosti – vinník buď svoju vinu uzná, alebo neuzná. V prípade, že vinník svoju vinu neuzná, potom bez meškania zavolajte políciu a nechajte rozhodnutie o vine na nej, pretože pri tvrdení proti tvrdení nič nevyriešite a nemôžete sa ani spoliehať, že vinník poistnú udalosť svojej poisťovni nahlási.

Pokiaľ druhý účastník dopravnej nehody svoju vinu uzná a odhad škody nepresahuje 3990 €, nikto nie je zranený a ani nevznikla škoda tretej osobe, potom si opäť vymeníte :

 • meno a adresu vodiča aj majiteľa vozidla, tiež aj telefónny kontakt
 • číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia
 • údaje o vozidle – značka, typ a evidenčné číslo

Dobré rady:

 • V stresových okamihoch po nehode Vám pomôže Záznam o dopravnej nehode, ktorý máte v odkladacej skrinke svojho vozidla. Pravda za predpokladu, že ste si ho vopred stiahli z našej stránky, vytlačili a do skrinky uložili. Keď ste na možnosť nehody vopred nemysleli, postačí list papiera, na ktorý vzájomnú dohodu zaznamenáte a obidvaja ju podpíšete. Nezabudnite na dátum, čas a presné miesto nehody.
 • V každom prípade je najlepšie sa o vine dohodnúť s druhým účastníkom nehody, pretože takto vinník ušetrí minimálne 2000,- Sk za pokutu, ktorú by od polície určite dostal.
 • Nezabudnite čo najskôr odovzdať Vami vyplnené Hlásenie poistnej udalosti poškodeného pobočke poisťovne vinníka.
 • Priebežne kontrolujte (máte telefónny kontakt), či vinník hlásenie o poistnej udalosti do svojej poisťovne doručil.
 • Takisto si môžete skontrolovať platnosť poistenia účastníkov nehody. Potrebujete len evidenčné číslo vozidla a dátum nehody.
 • Pomoc nájdete aj u Asistenčnej služby poisťovne, v ktorej máte uzavretú zmluvu.

Kedy zmluva zaniká?

 • predovšetkým vtedy, ak je výpoveď poistnej zmluvy doručená poisťovni v stanovenej lehote pred výročím jej platnosti
 • ak je vozidlo prepísané na iného majiteľa
 • ak zanikol predmet poistenia; v takom prípade je dátum zániku zmluvy v deň vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel, napr. v prípade totálnej škody pri havárii, krádeži vozidla apod.
 • ak prvá alebo následná splátka poistného nie je zaplatená do jedného mesiaca po dátume splatnosti.